[Tut] Chế gene kích hoạt bởi ánh sáng / Light controlled gene

plasmid pDusk được thiết kế cho việc này.

Bước 1: Tìm JN579120  trên GenBank  : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JN579120.1?report=genbank

Chọn Send to  > Create File

85a0d3cd-2e19-414d-aa51-c59f861af551

 

Bước 2: Sử dụng Snapgene viewer mở file .gb vừa tải được để xem plasmid

 

FixJ

 

Bước 3: Zoom vào vị trí đầu, sẽ thấy vùng FixK2 Promoter, ngay sau vùng Promoter 1 đoạn sẽ có vùng MCS (Multiple Cloning Site), vùng này thực chất là vùng chứa các đoạn để thuận tiện cắt bởi các enzyme cắt khác nhau. Chính là vị trí để chèn gene mong muốn.

Nếu để ý sẽ thấy vùng MCS này nằm trong đoạn ORF (open reading frame) (nhìn lên phía trên có màu xanh lá cây).

mcs

 

Xem lại cấu trúc gene của vi khuẩn:

1002
Nguồn: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=307&typ=html

 

1 vùng Promoter có thể dùng cho nhiều gene bằng cách phân ra các ORF khác nhau (chưa thử bao giờ)

 

49f5009944a1bd99625af870efdd526fb8f4f1c8
Nguồn  :  Khan academy ( https://www.khanacademy.org/science/biology/gene-regulation/gene-regulation-in-bacteria/a/overview-gene-regulation-in-bacteria )

 

Advertisements